Privacy voorwaarden

Privacy statement

Als een hockeytalent wordt aangemeld bij de Hockey Academie dan verzamelen wij de persoonsgegevens van het hockeytalent, maar ook van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het hockeytalent draagt en andere betrokkenen, zoals de trainer van het hockeytalent. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In dit privacy statement leest u hoe.

Wie zijn wij?

De Hockey Academie is een initiatief van EIFFEL B.V. en ABN AMRO Bank N.V. Wij zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG). Wij stellen namelijk het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vast. De Hockey Academie vindt het belangrijk dat hockeytalenten zo lang mogelijk op hun eigen club blijven hockeyen en toch ook wekelijks in aanraking komen met de top. Daarom zijn er sinds 2009 speciale talententrainingen in verschillende regio’s. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

EIFFEL B.V.
Meander 1061
6825 MJ ARNHEM

ABN AMRO Bank N.V.
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP AMSTERDAM

Welke persoonsgegevens hebben we en waarvoor?

We hebben persoonsgegevens van de deelnemers aan de Hockey Academie. Dit zijn hockeytalenten jonger dan 18 jaar. Ook verzamelen wij de gegevens van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het hockeytalent draagt. En de gegevens van de trainer en/of coach van het hockeytalent. Daarnaast hebben wij trainers van de Hockey Academie op verschillende locaties. Hiervan verzamelen wij ook de gegevens.

Hockeytalenten

 • Naam
 • Adres (straat, postcode, plaats)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Mobiele telefoonnummer
 • Bij welke club het hockeytalent speelt
 • In welke team het hockeytalent speelt
 • Naam trainer en/of coach
 • Op welk competitieniveau het hockeytalent speelt
 • Voor welke selecties het hockeytalent inschrijft
 • Of het hockeytalent al eerder heeft deelgenomen aan Nationale- en/of Districtselecties
 • Toevoegingen welke het hockeytalent zelf kan invullen
 • Mogelijk beeldmateriaal, bijvoorbeeld van trainingen

Wij hebben deze gegevens nodig om het hockeytalent te kunnen selecteren en uit te kunnen nodigen voor de selectie- en trainingsactiviteiten. Met deze gegevens kunnen we het hockeytalent laten weten waar en wanneer wij hem of haar verwachten. Verder hebben wij deze gegevens nodig om de selectie- en trainingsgroepen goed in te kunnen delen op basis van bijvoorbeeld de verhouding tussen jongens en meisjes, leeftijd en speelsterkte. Daarnaast wordt er beeldmateriaal van de deelnemende hockeytalenten gemaakt die op de website en social media worden geplaatst.

Dit beeldmateriaal is bedoeld voor promotiedoeleinden, om blijvend talent aan te trekken en hiermee ons doel om hockey in de regio te versterken te bereiken. Daarnaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor leerdoeleinden. De hockeytalenten kunnen hiervan leren en hun technieken verbeteren. Ook kan het hockeytalent door dit beeldmateriaal zijn of haar familie en vrienden betrekken bij zijn of haar deelname. De praktijk leert dat hockeytalenten (en ook de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het hockeytalent draagt) hier trots op zijn. Het beeldmateriaal weerspiegelt de uitstraling van de hockeysport in het algemeen en het gedachtengoed van de Hockey Academie in het bijzonder. Het beeldmateriaal wordt zorgvuldig geselecteerd waarbij de belangen van de hockeytalenten worden gerespecteerd. Voor het verwerken van beeldmateriaal hebben wij daarom een gerechtvaardigd belang. De persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het hockeytalent draagt

 • E-mailadres
 • Mobiele telefoonnummer
 • Telefoonnummer thuis
 • Adres
 • Beeldmateriaal

Wij hebben deze gegevens nodig zodat wij ook aan de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het hockeytalent draagt, kunnen laten weten of en wanneer het hockeytalent is uitgenodigd voor de selectie- en trainingsactiviteiten. Daarnaast kan het voorkomen dat de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het hockeytalent draagt op beeldmateriaal staat die tijdens selectie- en trainingsactiviteiten worden gemaakt.

Trainers en/of coach thuisclub

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

We vinden het belangrijk dat hockeytalenten zo lang mogelijk op hun eigen club blijven hockeyen en dat hun trainers en/of coaches betrokken zijn bij de deelname aan de Hockey Academie. Zo kan er regelmatig overleg plaatsvinden over het deelnemende hockeytalent.

Trainers Hockey Academie

 • Naam
 • E-mailadres

Het e-mailadres hebben wij nodig voor de planning van de selectie- en trainingsbijeenkomsten. Met wie delen wij de persoonsgegevens? Wij gaan vertrouwelijk met persoonsgegevens om en wij delen gegevens niet zonder gegronde redenen buiten de Hockey Academie. Zo moeten wij de gegevens delen met de regiomanager van de aangesloten hockeyclub waar het hockeytalent de selectie- en trainingsactiviteiten volgt. Alleen de regiomanager van de hockeyclub waar het hockeytalent zijn of haar voorkeur voor heeft, ontvangt zijn of haar gegevens. De gegevens worden dus niet naar alle aangesloten hockeyclubs gestuurd.

Daarnaast besteden wij bepaalde werkzaamheden uit aan andere partijen. Zo hebben wij het beheer van onze website uitbesteed aan een externe dienstverlener. In die situaties maken we duidelijke en passende afspraken over de omgang met de persoonsgegevens en aan welke technische en organisatorische beveiligingseisen moet worden voldaan. Uiteraard delen wij slechts die persoonsgegevens die nodig zijn.

Welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dit betekent dat de gegevens worden verwijderd nadat het hockeytalent te horen heeft gekregen dat hij of zij niet is geselecteerd voor de  selectie- en/of trainingsactiviteiten. We houden hierbij een termijn van één week aan. Deze termijn is redelijk, omdat de trainingsactiviteiten één week na de selectiedag beginnen. Na aanvang van deze trainingsactiviteiten kan een hockeytalent niet meer instromen. Neemt het hockeytalent deel aan de trainingsactiviteiten dan worden de gegevens uiterlijk binnen vier weken verwijderd nadat de trainingsactiviteiten zijn afgelopen.

Welke rechten heeft u?

Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt dan heeft u recht op:

 • Inzage in uw gegevens
 • Correctie van uw gegevens als deze niet juist zijn
 • Verwijdering van uw gegevens
 • Beperking van de gegevensverwerking van uw gegevens
 • Verzet tegen uw gegevensverwerking
 • Overdracht van uw gegevens

Daarnaast heeft u het recht om de eventueel door uw gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Uw verzoek kunt u sturen naar:

Per post via: Per e-mail via:
EIFFEL B.V. security@eiffel.nl
T.a.v. afdeling Marketing & Communicatie
Postbus 3142
6802 DC ARNHEM

Heeft u vragen, klachten of is er sprake van een datalek?
Mocht u een bezwaar of een klacht hebben over één van onze persoonsgegevensverwerkingen dan kunt u via bovenstaande gegevens contact met ons opnemen. Vanzelfsprekend proberen wij tot een passende oplossing te komen. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om u voor een eventuele klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen privacy statement
We kunnen dit privacy statement aanpassen. Deze versie is gemaakt op 17 mei 2018. De meest recente versie vindt u altijd op www.hockeyacademie.nl.