Disclaimer

Hockeyacademie.nl is een initiatief van Online Sports Academy (mede h.o.d.n. SoccerPLAY), ABN AMRO en EIFFEL. De diensten die via deze website worden aangeboden, worden u aangeboden door SoccerPLAY B.V. Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op “hockeyacademie.nl” (alle pagina’s vallend binnen het domein www.hockeyacademie.nl) berusten bij Online Sports Academy, ABN AMRO en EIFFEL. Alle rechten van clubnamen en -logo’s berusten bij de respectievelijke rechthebbenden. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Online Sports Academy informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan, te bewerken, te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te verspreiden.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Online Sports Academy aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat Online Sports Academy zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Online Sports Academy niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Online Sports Academy beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Online Sports Academy kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Voor deelname aan de Hockeyacademie zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
a) Bereik van de voorwaarden
Geregistreerde gebruikers die zich hebben aangemeld voor Hockeyacademie.nl verklaren de diensten van de Hockeyacademie enkel te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Iemand wordt als geregistreerde gebruiker aangemerkt, indien hij of zij zich via de site heeft geregistreerd.
b) Voorwaarden voor de aanmelding
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de Hockeyacademie moet u als gebruiker bij de Hockeyacademie geregistreerd staan. De geregistreerde gebruiker is verplicht om de aanmeldingsgegevens actueel te houden. De aangeboden diensten van de Hockeyacademie zijn uitsluitend bestemd voor de geregistreerde gebruiker en dus strikt persoonlijk.
c) Voorwaarden voor betaling
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de Hockeyacademie dienen de kosten van de overeenkomst vooraf te worden voldaan. Betalingen van overeenkomsten worden door Online Sports Academie verwerkt.
d) Overeenkomst en opzegging daarvan
Iemand wordt als geregistreerde gebruiker aangemerkt, indien hij of zij zich via de site heeft geregistreerd. Voor registratie is de gebruiker een vergoeding verschuldigd. De kosten zijn vóór registratie kenbaar gemaakt. Om gebruik te kunnen maken van de hockeyacademie.nl wordt er tussen Online Sports Academy en een hockeyvereniging een overeenkomst aangegaan. In deze overeenkomst tussen Online Sports Academy wordt het aantal gebruikers, prijsstelling (er wordt gewerkt met staffelprijzen) en duur van de overeenkomst vastgelegd. Na het voldoen van de in de overeenkomst genoemde kosten, kan de vereniging met de in de overeenkomst genoemd aantal gebruikers gebruikmaken van de hockacademie.nl gedurende de overeengekomen duur. Bij het tussentijds beëindigen of indien er tussentijds geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Hockeyacademie zal geen restitutie van betaalde vergoedingen worden verleend. De Hockeyacademie behoudt zich het recht om de kosten voor het gebruik maken van de diensten van de Hockeyacademie uitsluitend na afloop van de overeenkomst te wijzigen.
e) Bescherming van materiaal door auteursrecht
Op alle diensten van Hockeyacademie is auteursrecht van toepassing. Het downloaden en gebruiken van materiaal, dat door Hockeyacademie ter beschikking wordt gesteld en wordt beschermd door de auteurswet, is uitsluitend toegelaten voor het privé gebruik van de gebruiker, onder voorwaarde dat dit gebeurt in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen en deze voorwaarden. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Online Sports Academy informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan (uitgezonderd is eigen account Hockeyacademie) te bewerken, te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te verspreiden. Het is de gebruiker niet toegestaan om de diensten van Hockeyacademie voor commerciële doeleinden te gebruiken.
f) Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door Online Sports Academy niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Hockeyacademie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. Online Sports Academy aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
g) Online communicatie
Berichten die u stuurt aan Hockeyacademie per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Hockeyacademie adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Hockeyacademie te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Hockeyacademie per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.
h) Uitsluiting van aansprakelijkheid
Online Sports Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Online Sports Academy geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie en het gebruik daarvan die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Hockeyacademie wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, partners en medewerkers van Online Sports Academy.
i) Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.
j) Wijzigingen
Hockeyacademie behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.